Swyddog Addysg (yn ystod Tymor yr ysgol) / Education Officer (Term time)

Groundwork North Wales

Bangor
£17,489 (£8,946 pro rata)

Paid • Part Time • Permanent

www.groundworknorthwales.org.uk jane.williams@groundworknorthwales.org.uk 01978 757524 Jane Williams

Sectors: environmental education

Closing date: Thursday, 31 August 2017


Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Swyddog Addysg (yn ystod tymor yr ysgol) i gynllunio, paratoi a chyflenwi rhaglenni a gweithgareddau addysg amgylcheddol allgymorth i blant a phobl ifanc gan gynnwys ein rhaglen Celtiaid.

Bydd y swydd hon yn cynnwys cynorthwyo â rheoli adnoddau gan gynnwys: ymholiadau bob dydd, derbyn archebion, archebu stoc ac adnoddau, marchnata a hyrwyddo a chysylltu ag ysgolion/cleientiaid.

Manyleb yr Unigolyn

 • TGAU/NVQ Lefel 2 neu gymwysterau cyfatebol yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Gradd C neu uwch.
 • Profiad o gynllunio a chyflenwi prosiectau a gweithgareddau addysg amgylcheddol.
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant neu gymhwyster cyfatebol (neu barodrwydd i ennill y cymhwyster ar ôl eich penodiad).
 • Y gallu i arwain a rheoli grwpiau o blant a phobl ifanc 4-16 oed.
 • Sgiliau TG gwych.
 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch a sut i’w gymhwyso i arferion gwaith.

Bydd deiliad y swydd hon yn adrodd i’r Uwch Gydlynydd – Cymunedau Gwyrddach, Sgiliau a Hyfforddiant ac yn rhan o’r tîm ym Mangor.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Ellen Williams, Uwch Gydlynydd - Cymunedau Gwyrddach, Sgiliau a Hyfforddiant ar 01248 673450.

We are currently recruiting for an Education Officer during term time only to plan, prepare and deliver outreach environmental education programmes and activities for children and young people including our Celts programme.

This role will include assisting with resource management including: day to day enquiries, taking bookings, ordering stock and resources, marketing and promotion and school/client liaison.

Person Specification

 • GCSE/NVQ Level 2 or equivalent qualifications including Maths and English Grade C or above.    
 • Experience of planning and delivering environmental education projects and activities.
 • Level 3 Award in Education and Training or equivalent (or prepared to gain on appointment).
 • Ability to lead and manage groups of children and young people aged 4-16.
 • Excellent IT Skills.
 • Understanding of health & safety and its application in work practices.

This post will report to the Senior Coordinator – Greener Communities, Skills & Training and be part of the team in Bangor.

For an informal discussion about this role, please contact Ellen Williams, Senior Coordinator – Greener Communities, Skills & Training on 01248 673450.


Please mention environmentjob.co.uk when responding to this ad.